Utazási Szerződés

I. Az utazási szerződés létrejötte:

I.1.) Az utazási szerződés a Golf Travel Hungary Kft. (székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 36.; cégjegyzékszám: 01-09-884347.; telefonszám/fax.: 36-1/33 222 13.; regisztrációs szám: U-000869.; adószám: 14006009-2-42.) – a továbbiakban: utazásszervező –, valamint az utazó (neve, lakóhelye, elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén elektronikus levelezési címe) – utazásszervező és utazó együtt a továbbiakban: felek - között írásban jön létre.

I.2.) Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, az előleg megfizetésével és a szerződés aláírásával létrejön az utazó és az utazásszervező között. Amennyiben az utazásszervező helyhiány vagy más ok miatt a jelentkezést kifejezetten csak feltételesen fogadja el, úgy az utazási szerződés a felek között azon a napon jön létre, amikor az utazásszervező az utazó jelentkezését elfogadja, azaz az utazó részére írásban visszaigazolta, és az utazó a szerződés szerinti előleget megfizette. Az utazó a szerződés megkötéséig a feltételesen elfogadott jelentkezését bármikor hátrányos következmények nélkül visszamondhatja.

I.3.) Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Korm. rend. – szabályai, és a jelen utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

I.4.) Az utazó által megrendelt szolgáltatások lényeges elemeit az utazásszervező által közzétett tájékoztató (programfüzet, szórólap) és/vagy az utazásszervező írásos visszaigazolása tartalmazza, mely jelen szerződés mellékletét képezi. Az utazásszervező részéről a számla kiállítása a szerződésben foglalt pénznemben történik, és az utazó e pénznemben köteles azt teljesíteni.

Az utazó a jelen szerződés mellékletét képező tájékoztatókban (visszaigazolásban, ajánlatban) meghatározott utazást, szolgáltatást kívánja igénybe venni, amelyekről az utazásszervező teljes körű részletes felvilágosítást adott, mely tényt jelen szerződés aláírásával elismer.  Utazásszervező a hirdetésekben megjelent esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

II. A díjfizetés:

II.1.) Az utazásszervező által meghirdetett utazásokra az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg a meghirdetett részvételi díj (szolgáltatási díj) 40 %-a fizetendő előlegként. A teljes részvételi díj (szolgáltatási díj) megfizetése az utazás megkezdése előtti 30. napon esedékes.  Ennél nagyobb összegű előleg (részvételi díj, szolgáltatási díj), valamint a teljes díj korábbi megfizetése akkor köthető ki, ha az utazásszervező a külföldi közreműködőjével kötött szerződése ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazási irodára. A fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi, mely során az utazásszervező külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekinti.

III. Az utazási szerződés megszűnésének esetei:

III/1.) Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést.
III/2.) Az utazónak az utazás megkezdését megelőző 35 napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 45 napnál korábbi felmondása esetére az utazásszervező a szolgáltatás díja (részvételi díj) 10,0 %-ának, azaz tíz százalékának megfelelő összegű bánatpénzre jogosult.

Az utazó elállása esetén a szolgáltatás díjának (részvételi díj) alábbi százalékban meghatározottak szerinti összegnek megfelelő bánatpénzt köteles megfizetni az utazási irodának:

- az utazást megelőző 45-31 napon belüli lemondás esetén: 40 %,
- az utazást megelőző 30. napon belüli lemondás esetén, vagy ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100 %.

III/3.) Az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e bekezdés szerinti felmondása esetén az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

III/4.) Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

III/5.) Az utazásszervező a III/1.) bekezdés alkalmazása esetén megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét, a III/3.) és III/4.) bekezdés alkalmazása esetén pedig az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utazó részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni

III.6.) Ha az utazó az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek miatt, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utazónak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, akkor a lemondás miatt a III.1.) pont szerinti bánatpénzt köteles megfizetni az utazási irodának.

III.7.) Ha az utazó saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszafizetését nem követelheti.

III.8.) Az utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utazó a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Amennyiben az utazást háborús események, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti események, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az utazásszervező felelősséget nem vállal, így ezen okokból következő többletköltségek az utazót terhelik. Az utazási szerződés lehetetlenülésére a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV.) Az utazási szerződés módosítása és átruházása:

IV.1.) Az utazó által, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj (szolgáltatási díj) emelésére kizárólag:
a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor.

IV.2.) A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A módosított díj számítása akképpen történik, hogy az érintett résszolgáltatásra eső díjrészletet – és ennek megfelelően a szolgáltatás teljes díját – meg kell növelni a II.2) pontban írt körülmények folytán felmerült többletköltségek összegével. Az eltérés mértékének vizsgálata során kiindulási értékként az adott résszolgáltatásra vonatkozó, a szerződés megkötésekor hatályos – utólag igazolható - költségelemeket, megváltozott értékként pedig az értesítés keltének napján hatályos – utólag igazolható - költségelemeket kell figyelembe venni. A díjemelés indokát az utazónak a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell.

A díj emelésére - annak mértékétől függetlenül - kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót. A díjemelésről az utazásszervező tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az utazót.

IV.3.) Az utazó díjengedményre is jogosult azon költségek tekintetében, amely a IV/2. a)-c) pontjában foglalt költségeknek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből ered. Díjengedmény esetén az utazásszervező jogosult az utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket. Az utazó kérésére az utazásszervezőnek e költségeket igazolnia kell.

IV/4.) Az utazásszervező a IV/1.). szerinti díjmódosításon túl fenntartja a jogot az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételek egyoldalú módosít, azzal, hogy a változás nem lehet jelentős, és a az utazásszervező a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót.

IV/5.) Ha az utazási csomag megkezdése előtt az utazásszervező jelentősen megváltoztatja a Korm. rend. 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a Korm. rend. 17. § (3) bekezdés a) pontja szerinti különleges igényeket, illetve a Korm. rend.18. § (2) bekezdése szerint az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az utazó - az utazásszervező által megadott észszerű határidőn belül - jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy
b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

IV/6.) Ha az utazó felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és az utazásszervező másik utazási csomagot ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot kell felajánlani.

IV/7.) Az utazásszervező indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót

a) a IV/5.) bekezdés szerinti változtatásokról és az utazási csomag teljes díjára gyakorolt IV/8.) bekezdés szerinti hatásról,

b) arról az észszerű határidőről, amelyen belül az utazónak tájékoztatnia kell az utazásszervezőt a IV/5.) bekezdés szerinti döntéséről,

c) arról, hogy ha az utazó nem ad választ a b) pontban említett határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, valamint

d) a (3) bekezdés szerinti esetben a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról.

IV/8.) Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést érintő (2) bekezdés szerinti módosítás vagy a IV/6.) bekezdés szerint az utazásszervező által felajánlott másik utazási csomag alacsonyabb minőségű vagy értékű utazási csomagot eredményez, az utazó megfelelő díjengedményre jogosult.

IV/9.) Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést a IV/5.) bekezdés b) pontja alapján az utazó felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, az utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat. Az utazó – a Korm. rend. 27. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel - a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

IV/10.) Az utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

IV/11.) Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az átruházás feltétele továbbá, hogy a belépő fél vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az átruházás díját, mely szerződésmódosítási díj 25.000,-Ft, azaz huszonötezer forint/fő. Kivételt képez a repülőgéppel történő utazás amennyiben a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges. Amennyiben a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás lehetséges, úgy az ebből eredő valamennyi, fenti díjon felüli további költségére a légitársaság szabályzata az irányadó Az utazásszervezőnek tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről.

IV/12.) Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az utazásszervező a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

V.) Az utazási csomagra vonatkozó szerződés teljesítése:

V/1.) Az utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.

V/2.) Az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul - az utazási szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén - tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről.

V/3.) A szerződésszegést az utazásszervező köteles orvosolni, kivéve, ha

a) az lehetetlen, vagy

b) aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.

V/4.) Ha az utazásszervező az V/3.) bekezdésben megjelölt valamely ok miatt nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult.

V/5.) Ha az utazásszervező - a V/3.) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelölt ok kivételével - az utazó által megállapított észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges kiadások megtérítését. Az utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.

V/6.) Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, az utazásszervező köteles az utazó részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, amikor az utazót nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre.

V/7.) Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, az utazásszervező köteles az utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani.

V/8.) Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve, ha az utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

V/9.) Ha a szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges tartalmát érinti, és az utazásszervező az utazó által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet.

V/10.) Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt az V/3) bekezdés alapján elutasítja, az utazó akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.

V/11.) Ha az utazási csomag az utazó szállítását is magában foglalja, az utazásszervező a V/4) és V/5) bekezdésben foglaltakon túl haladéktalanul, az utazót terhelő többletköltség nélkül köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni az utazó hazaszállításáról.

V/12.) Ha az utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az utazásszervező köteles utazónként - szükség szerint - legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az utasok jogairól szóló, az utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.

V/13.) A költségek V/11) bekezdés szerinti korlátozása nem alkalmazandó a 1107/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott mozgásában korlátozott személyekre és az őket kísérő személyekre, a várandós nőkre és a kíséret nélkül utazó kiskorúakra, valamint a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve, hogy az utazásszervezőt legalább negyvennyolc órával az utazási csomag kezdetét megelőzően értesítették az említett sajátos igényekről. Az utazásszervező az V/11bekezdés szerinti felelősség korlátozása céljából nem hivatkozhat elháríthatatlan és rendkívüli körülményekre, ha az érintett közlekedési szolgáltató az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján nem hivatkozhatna ilyen körülményekre.

V/14.) Az utazásszervező az V/2) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén is köteles indokolatlan késedelem nélkül megfelelő segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került utazónak. A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen

a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és

b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való segítségnyújtással

kerülhet sor.

V/15.) Az utazásszervező a V/13) bekezdés szerinti szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz helyzetet az utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. E díj nem haladhatja meg az utazásszervező ténylegesen felmerült költségeit.

VI.) Díjengedmény és kártérítés

VI/1.) Az utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel.

VI/2.) Az utazó kártérítésre jogosult az utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni.

VI/3.) Az utazó nem jogosult kártérítésre, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,

b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy

c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

VI/4.) Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók az utazásszervezőre is.

VI/5.) Ha nemzetközi egyezmények nem korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, az utazásszervező által fizetendő kártérítés mértékére a Ptk. szerződésszegéssel okozott kár mértékére vonatkozó szabályai alkalmazandók.

Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért való felelősségét a szolgáltatás díja (részvételi díj) összegének háromszorosában maximálja, ezért utazó tudomásul veszi, hogy ezt meghaladóan utazásszervezővel szemben követelést nem támaszthat és nem érvényesíthet. Ez a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

VI/6.) E fejezet szerinti kártérítéshez vagy díjengedményhez való jog nem érinti az utazóknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti jogait. A túlzott mértékű kártérítés elkerülése érdekében az e rendeletben előírt kártérítések és díjengedmények összegét, illetve a hivatkozott rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti kártérítések és díjengedmények összegét le kell vonni egymásból.

IV.7.) Az utazó által az utazási irodának okozott károkért az utazó a Ptk. szabályai szerint tartozik kártérítési felelősséggel, illetve kártalanítási kötelezettséggel. Az utazás során az utazó által harmadik személynek okozott kárért az utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

VII. Az utazásra vonatkozó egyéb rendelkezések:

VII.1.) Az utazásszervező a teljes részvételi díj (szolgáltatási díj) beérkezését követően, egyéni utak esetében részvételi jegyet ad át az utazónak, csoportos utak esetében pedig az utazót az utas listán szerepelteti.

VII.2.) Felek a repülős utakkal kapcsolatosan megállapodnak abban, hogy a repülőtársaságok utazási feltételei, az utazó által az utazási irodával kötött jelen utazási szerződés részévé válnak, mellyel kapcsolatban az utazó tudomásul veszi, hogy:


- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,

- az útipoggyászért az utazónak a repülőtársaságok tarifája szerint kell díjat fizetnie,

- golftáska szállítására és díjaira mindig az adott légitársaság sportszer szállítására vonatkozó szabályai érvényesek,  

- a repülőjárat kiesése, vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utazók szállításáról gondoskodni


VII.3.) Az utazó felel az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályok, előírások (vámszabályok, devizarendelkezések, egészségügyi előírások) betartásáért, az érvényes útlevél és vízum beszerzéséért. Az utazó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy útlevele a visszaérkezést követően legalább hat hónapig érvényes. Az ilyen szabályok, előírások elmulasztásából vagy megszegéséből eredő többletköltségek, károk az utazót terhelik.

VII.4.) A vízum díját a részvételi díj nem tartalmazza. A sztornóbiztosítás, a betegség-, baleset és poggyászbiztosítás csak  külön kikötés esetén van a részvételi díjba beszámítva. A közzétett adatokra vonatkozóan az utazásszervező a változtatás jogát fenntartja, melyről - érvényes szerződés esetében írásban - tájékoztatást ad. A sztornóbiztosítás megkötésének határidejére a biztosítótársaságok ajánlatai az irányadók.

VII.8.) Az utazásszervező által meghirdetett utazások részvételi díja betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás díját nem tartalmazza, azonban annak megkötése javasolt.

VII.9.) Az utazásszervező közvetlenül az indulás megkezdése előtt jelentkezők részére üzletpolitikai szempontokból a részvételi díj csökkentésének jogát fenntartja. Az ilyen csökkentés nem alapozza meg a már befizetett részvételi díjak, lefoglalt utak részvételi díjának csökkentését.

VIII. Golfra vonatkozó rendelkezések

VIII.1.) Nem jár visszatérítés a visszaigazolt utazás igénybe nem vett részeiért. Az utazásszervező fenntartja a jogot bármely szolgáltatás törlésére, módosítására vagy helyettesítésére, valamint bármely ügyfél bármikor, bármely okból történő elutasítására vagy megtartására.


VIII.2.) Utazásbiztonsági terv: Az utazásszervező javasolja poggyász-, baleset- és útlemondási biztosítás megkötését. Az utazásszervező nem vállal felelősséget a poggyásszal vagy személyes tárgyakkal kapcsolatos károkért és lopásért, személyi sérülésért, balesetért és betegségért. Az utazó saját érdekében és biztonsága szempontjából fontos, hogy megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzen. Biztosítással kapcsolatban javasolt, hogy az utazó a biztosítójánál vagy a Golf Travel Hungary-nél érdeklődjön külön.


VIII.3.) Golf hendikep: Számos golfklub elvárja a látogatóktól, hogy bemutassák hendikepkártyájukat. Bár ez nem különösen gyakori, azonban az utazásszervező feltétlenül javasolja, hogy az utazó az utazásakor vigye magával hendikepkártyáját. Az utazásszervező nem vállal felelősséget azért, ha hendikepkártyáját az utazó nem viszi magával és ezért nem golfozhat. Egyes klubok maximális hendikepet is meghatároznak a látogatók számára. Amennyiben az utazó hendikepje nagyobb, mint 28/36 (férfiak és nők), szükséges tájékoztatnia erről az utazásszervezőt annak érdekében, hogy az utazásszervező ellenőrizni tudja, mely kluboknál vannak érvényben korlátozások. Az utazásszervező nem vállal felelősséget azért, ha az utazó nem golfozhat azért, mert nem felel meg ezeknek a követelményeknek.

VIII.4.) Játékfeltételek: Az utazásszervező által kiválasztott pályák színvonala általában kitűnő, azonban az utazásszervezőnek nincs mindig tudomása arról, hogy mikor végzik a pályák karbantartását. Az utazásszervező ezért nem vállal felelősséget a golfpályáknak az utazó utazása alatti állapotáért. Az utazásszervező nem vállal felelősséget a golfpályákkal kapcsolatos játékfeltételekért, beleértve a pályák karbantartását, fú minőségét és fajtáját, a range és range labdák minőségét vagy az időjárási körülmények miatti minőségi változásokat is.

VIII.5.) A játék tempója: Ha egy csoport lemarad az előírt idejéhez képest, a marshall odamehet és kérheti, hogy gyorsítsanak a játék tempóján annak érdekében, hogy behozzák lemaradásukat. Az utazásszervező nem vállal felelősséget a meg nem játszott szakaszokért, amennyiben a marshall utasítása alapján a következő szakaszon kell folytatni a játékot, vagy félre kell állni, és előre kell engedni a következő csoportot.

VIII.6.) Öltözködési előírások: Az utazónak a pályán és a klubépületben mindig megfelelő öltözéket kell viselni. Az utazásszervező nem vállal felelősséget azért, ha nem megfelelő öltözék miatt bármelyik csoport számára megtiltják a pálya vagy a klubépület igénybevételét.

VIII.7.) Reklamáció: Ha az utazó utazása során panasz merül fel, haladéktalanul értesítenie kell a helyi szolgáltatót (szálloda, golfpálya, autókölcsönző vagy taxitársaság) és a lehető leghamarabb tájékoztatnia kell az utazásszervezőt. Amennyiben a problémát nem sikerül rendezni, helyben a reklamációra vonatkozó jegyzőkönyv felvétele kötelező, az ezzel kapcsolatos részletes információkat az utazónak 28 napon belül írásban el kell juttatni az utazásszervező irodájába. Amennyiben az utazó nem tesz haladéktalanul intézkedéseket helyben, és az utazásszervező vagy a szolgáltatói nem értesülnek a problémáról, úgy nem tudják orvosolni az utazó panaszát, és ebben az esetben az utazó nem támaszthat követelést az utazásszervezővel szemben.

VIII.8.) Felelősség: A Golf Travel Hungary, mint kereskedelmi ügynök csupán ügynökként biztosítja a mások, mint független partnerek által nyújtott szállodai szállás és szolgáltatások foglalását. Az utazásszervező nem vállal felelősséget a következők által okozott sérülésekért, károkért, balesetért, késedelemért, változásokért és kellemetlenségekért: vis maior, egészségügyi kockázatok, háború vagy háború veszélye, lázadás, polgári zavargás, terrorcselekmények, iparági viták, valamint utazásszervezési szolgáltatás (beleértve a szállítást és szállást) nyújtásával foglalkozó bármely személy cselekedete, mulasztása, késedelme vagy nem teljesítése, közlekedéssel kapcsolatos műszaki problémák, repülőterek és kikötők lezárása vagy torlódása, építési munkálatok, szállodák hosszabb ideig tartó bezárása, légi járatok törlése vagy módosítása, a közszolgáltatásoknak a szálloda hatókörén kívül eső szünetelése vagy meghibásodása, valamint a hatókörünkön kívül eső hasonló események, beleértve a viharokat és hurrikánokat.

VIII.9) Az utazásszervező független szolgáltatókkal szerződve biztosítja az ajánlataiban szereplő szolgáltatások foglalását, és nem vállal felelősséget ezen független szolgáltatók, illetve azok alkalmazottai, ügynökei és képviselői gondatlanságáért és/vagy mulasztásáért.

VIII.10) Amennyiben a bármely lefoglalt szolgáltatás nyújtása elmarad az utazásszervező ésszerű ellenőrzésén kívül eső események miatt, az utazásszervező visszatéríti az elmaradt szolgáltatás árát, azonban az utazásszervező nem tartozik további felelősséggel semmilyen tényállítás pontosságáért vagy a szolgáltatások nyújtásának elmaradásáért.

IX. Egyéb rendelkezések:

IX.1.) A külön utazásközvetítői szerződés alapján az utazásszervező, az utazó megbízásából más utazásszervező és szolgáltató árualapját, szolgáltatását is megrendelheti. Ebben az esetben az utazásra a szolgáltatást szervező iroda utazási feltételei érvényesek. Ilyen esetben az utazásszervező a szolgáltatást teljesítő tevékenységéért, magatartásáért csak akkor felel, ha az utazó felé a tájékoztatás megfelelő átadásában mulasztás terheli. Az utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása esetén az utazó jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül ahhoz az utazásközvetítőhöz intézni, akitől az utazási csomagot megvásárolta. Az utazásközvetítő köteles az utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul az utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

IX.2.) Az Utazásszervező az utasok biztonságát szolgáló, jelenleg hatályban lévő 213/1996. (XII.23.) kormányrendelettel előírt vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító Zrt. magyararországi Fióktelepénél (székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38. T: +36-1/452-3313) kötött biztosítást (kötvényszám: 30263-KE-03/2018), melynek célja az utazásszervező kártérítési felelősségéből adódó esetleges károk megtérítése.

IX.3.) Utasnak, azaz megrendelőnek azt a személyt kell tekinteni, aki a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. A számlát az utas nevére kell kiállítani, ezért a számlán azt a személyt kell megrendelőként feltüntetni, aki az utazáson részt vesz. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan természetes és jogi személynek, aki utazásszervező szolgáltatásait igénybe veszi, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem adóalanyként (Utasként) vagy adóalanyként, de saját nevére és javára (Utasként) vagy adóalanyként, de más nevére (nem Utasként) köti a szerződést. A nyilatkozat irodánknál vagy partnerirodáinkban, a foglalás helyén tehető.

XI.4.) Az Utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek vállalják, hogy elsődlegesen egyezségre törekednek. Egyezség hiányában az Utazó panaszát lakóhelyük/tartózkodási helye, illetve az Utazásszervező székhelye szerint illetékes Békéltető Testület (lev.cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) elé terjesztheti, illetve a felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Cím: 1035 Budapest, Miklós u. 2.) kizárólagos illetékességének. Az Utazó a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Alulírottak jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Utas jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglaltakat magára, valamint az utassal együtt utazókra egyaránt kötelezően elfogadja. Utas jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az utazási szerződés tartós adathordozón történő átadását nem igényli, egyben ezen szerződés és mellékletei egy-egy eredeti példányának átvételét elismeri.

Az utazó kijelenti, hogy nem tart igényt a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetőre. Az utazásszervező erre tekintettel nem köteles gondoskodni ilyen idegenvezetői kíséretről.

Amennyiben az utas más személy részére is megrendel szolgáltatást, aláírásával utastársa(i) nevében is nyilatkozik és szerződést köt. utas kijelenti, hogy az útra vonatkozó utazási feltételeket (tájékoztató programfüzet, szórólap) átvette és elfogadja. Utas nyilatkozik továbbá, hogy a szolgáltatást (a kívánt rész aláhúzandó):

-              nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe,

-              adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

-              adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe

Golf Travel Hungary Kft.

Golf - Spa - Wine - Culture

Adószám: HU14006009

Engedélyszám: U-000869

IAGTO tagsági szám: 2405

Feliratkozás hírlevélre