Utazási Szerződés

I. Az utazási szerződés létrejötte:

I.1.) Az utazási szerződés a Golf Travel Hungary (székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 36.; cégjegyzékszám: 01-09-884347.; telefonszám/fax.: 36-1/33 222 13.; regisztrációs szám: U-000869.; adószám: 14006009-2-42.) – a továbbiakban: utazásszervező –, valamint az utas (neve, lakóhelye, elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén elektronikus levelezési címe) – utazásszervező és utas együtt a továbbiakban: felek - között írásban jön létre.

I.2.) Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, az előleg megfizetésével és a szerződés aláírásával létrejön az utas és az utazásszervező között. Amennyiben az utazásszervező helyhiány vagy más ok miatt a jelentkezést kifejezetten csak feltételesen fogadja el, úgy az utazási szerződés a felek között azon a napon jön létre, amikor az utazásszervező az utas jelentkezését elfogadja, azaz az utas részére írásban visszaigazolta, és az utas a szerződés szerinti előleget megfizette. Az utas a szerződés megkötéséig a feltételesen elfogadott jelentkezését bármikor hátrányos következmények nélkül visszamondhatja.  

I.3.) Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Korm. rend. – szabályai, és a jelen utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

I.4.) Az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a szolgáltatást nyújtó megjelölését, szükség esetén a személyszállítás eszközét és a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díját is magában foglaló díját (együtt: szolgáltatás díját), a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (pl.: üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) díját, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat (valamennyi díjat forintban, vagy más pénznemben meghatározva), továbbá az egyes rész-szolgáltatások meghatározását, minőségét, és a teljesítés módját az utazásszervező által közzétett tájékoztató (programfüzet, szórólap) és/vagy az utazásszervező írásos visszaigazolása tartalmazza, mely jelen szerződés mellékletét képezi. Az utazásszervező részéről a számla kiállítása a szerződésben foglalt pénznemben történik, és az Utas e pénznemben köteles azt teljesíteni.

Az utas a jelen szerződés mellékletét képező tájékoztatókban (visszaigazolásban, ajánlatban) meghatározott utazást, szolgáltatást kívánja igénybe venni, amelyekről az utazásszervező teljes körű részletes felvilágosítást kapott, mely tényt jelen szerződés aláírásával elismer.  Utazásszervező a hirdetésekben megjelent esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

II. A díjfizetés:

II.1.) Az utazásszervező által meghirdetett utazásokra az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg a meghirdetett részvételi díj (szolgáltatási díj) 40 %-a fizetendő előlegként. A teljes részvételi díj (szolgáltatási díj) megfizetése az utazás megkezdése előtti 30. napon esedékes.  Ennél nagyobb összegű előleg (részvételi díj, szolgáltatási díj), valamint a teljes díj korábbi megfizetése akkor köthető ki, ha az utazásszervező a külföldi közreműködőjével kötött szerződése ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazási irodára.A fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi, mely során az utazásszervező külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekinti.

II.2.) Az utas által, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj (szolgáltatási díj) emelésére kizárólag:

-  a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),

- az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

- deviza (az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti) forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor.

II.3.) A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A módosított díj számítása akképpen történik, hogy az érintett résszolgáltatásra eső díjrészletet – és ennek megfelelően a szolgáltatás teljes díját – meg kell növelni a II.2) pontban írt körülmények folytán felmerült többletköltségek összegével. Az eltérés mértékének vizsgálata során kiindulási értékként az adott résszolgáltatásra vonatkozó, a szerződés megkötésekor hatályos – utólag igazolható - költségelemeket, megváltozott értékként pedig az értesítés keltének napján hatályos – utólag igazolható - költségelemeket kell figyelembe venni . A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül a II.2.) pontban meghatározott okból sem emelhető.

 

III.) Az utazási szerződés megszűnésének, módosulásának esetei:

III.1.) Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.

III.2.) Az utasnak az utazás megkezdését megelőző 35 napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 45 napnál korábbi elállása esetére az utazásszervező a szolgáltatás díja (részvételi díj) 10,0 %-ának, azaz tíz százalékának megfelelő összegű bánatpénzre jogosult.

Az utas elállása esetén a szolgáltatás díjának (részvételi díj) alábbi százalékban meghatározottak szerinti összegnek megfelelő bánatpénzt köteles megfizetni az utazási irodának:

- az utazást megelőző 45-31 napon belüli lemondás esetén: 40 %,

- az utazást megelőző 30. napon belüli lemondás esetén, vagy ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100 %.

III.3.) Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek miatt, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, akkor a lemondás miatt a III.2.) pont szerinti bánatpénzt köteles megfizetni az utazási irodának.Az utas elállásának esetére kikötött bánatpénz mértéke a szolgáltatás díja (részvételi díj) összegét nem haladhatja meg.

III.4.) Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszafizetését nem követelheti.

III.5.) Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az utas elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az utas döntéséről (elállás, vagy a változások elfogadása) köteles az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni.

III.6.) Ha az utas a III.5.) pontban meghatározott okból eláll a szerződéstől, megilletik a Korm. rend. 9.§ (2) bekezdésében, illetve a 9.§ (4) bekezdésében meghatározott jogok. Ha az úti cél, vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas,ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, akkor a felek módosítják az utazási szerződést, vagy az utas elállhat a szerződéstől. Ha az utas a Korm. rend. 8.§ (6) bek. b) pontja alapján áll el a szerződéstől, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni, a befizetett díj után azonban kamatot nem köteles fizetni. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél magasabb értékű, akkor a felek módosítják az utazási szerződést, és a díjkülönbözetet az utas köteles az utazásszervezőnek megtéríteni. Amennyiben az utas nem fogadja el az eredetinél magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást, úgy az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére köteles, a befizetett díj után azonban kamatot nem köteles fizetni.

III.7.) Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Az utazásszervezőnek a nem az utas érdekkörében felmerült okból történő elállására a Korm. rend. 9. §-ban foglaltak az irányadók

III.8.) Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező a Kormányrendeletben foglaltak szerint felel. Az utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utazásszervezővel, az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni, a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazási irodát, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

 

IV. Kártérítés, kártalanítás:

IV.1.) Az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért való felelősségére a Korm rendelet 11. §-ban foglaltak az irányadók.

IV.2.) Az utazásszervező a Korm. rend. 11.§ (1) bek. b) és c) pontjai esetén köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha nehézségei támadnak.

IV.3.) Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért való felelősségét a szolgáltatás díja (részvételi díj) összegének kétszeresében maximálja, ezért utas tudomásul veszi, hogy ezt  meghaladóan utazásszervezővel szemben követelést nem támaszthat és nem érvényesíthet.

IV.4.) Az utas által az utazási irodának okozott károkért az utas a Ptk. szabályai szerint tartozik kártérítési felelősséggel, illetve kártalanítási kötelezettséggel. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

 

V. Az utazásra vonatkozó egyéb rendelkezések:

V.1.) Az utazásszervező a teljes  részvételi díj (szolgáltatási díj) beérkezését követően, egyéni utak esetében részvételi jegyet ad át az utasnak, csoportos utak esetében pedig az utast az utas listán szerepelteti.

V.2.) Felek a repülős utakkal kapcsolatosan megállapodnak abban, hogy a repülőtársaságok utazási feltételei, az utas által az utazási irodával kötött jelen utazási szerződés részévé válnak, mellyel kapcsolatban az utas tudomásul veszi, hogy:

- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,

- az útipoggyászért az utasnak a repülőtársaságok tarifája szerint kell díjat fizetnie,

- golf táska szállítására és díjaira mindig az adott légitársaság sportszer szállítására vonatkozó szabályai érvényesek,  

- a repülőjárat kiesése, vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról gondoskodni

V.3.) Az utas felel az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályok, előírások (vámszabályok, devizarendelkezések, egészségügyi előírások) betartásáért, az érvényes útlevél és vízum beszerzéséért. Az utas kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy útlevele a visszaérkezést követően legalább hat hónapig érvényes. Az ilyen szabályok, előírások elmulasztásából vagy megszegéséből eredő többletköltségek, károk az utast terhelik.

V.4.) A vízum díját a részvételi díj nem tartalmazza. A stornobiztosítás, a betegség-, baleset és poggyászbiztosítás csak  külön kikötés esetén van a részvételi díjba beszámítva. A közzétett adatokra vonatkozóan az utazásszervező a változtatás jogát fenntartja, melyről - érvényes szerződés esetében írásban - tájékoztatást ad. A stornobiztosítás megkötésének határidejére a biztosítótársaságok ajánlatai az irányadók.

V.5.) Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles az utazási irodát tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az engedményezés feltétele továbbá, hogy az engedményes vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit, mely szerződésmódosítási költség 25.000,-Ft, azaz huszonötezer forint/fő. Kivételt képez a repülőgéppel történő utazás amennyiben a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges. Amennyiben a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás lehetséges, úgy az ebből eredő valamennyi további költségére a légitársaság szabályzata az irányadó.

V.6.) Az utazásszervező által meghirdetett utazások részvételi díja betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás díját nem tartalmazza, azonban annak megkötése javasolt.

V.7.) Az utazásszervező közvetlenül az indulás megkezdése előtt jelentkezők részére üzletpolitikai szempontokból a részvételi díj csökkentésének jogát fenntartja. Az ilyen csökkentés nem alapozza meg a már befizetett részvételi díjak, lefoglalt utak részvételi díjának csökkentését.

V.8.) Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel a Kormányrendelet 10. §-ban írtak szerint. Az utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Amennyiben az utazást háborús események, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti események, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az utazásszervező felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból következő többletköltségek az utast terhelik. Az utazási szerződés lehetetlenülésére a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

V.9.) Amennyiben az utas az utazásszervező felé vélt vagy valós hibás teljesítés kapcsán kártérítési igénnyel kíván élni, a társasutazás, vagy egyéni utazás helyszínén az utazásszervező idegenvezetője vagy külföldi partnere felé haladéktalanul írásban jelezni kell panaszát, melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni, és a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Az utaskísérő köteles az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket azonnal megtenni. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen nem sikerült kijavítani, akkor az utas köteles írásban, jegyzőkönyv becsatolásával – jogvesztés terhe mellett – az utazás befejezését követő 8, azaz nyolc napon belül szavatossági igényét az utazási irodával közölni, illetve a kiadott részvételi jegyen megjelölt szervezet tudomására hozni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felel, és a bizonyítási teher az utasra hárul. Az utazásszervező köteles a bejelentett kárigényt felülvizsgálni, és álláspontjáról az utazás tényleges befejezését követő 30, azaz harminc napon belül írásban tájékoztatni az utast.

VI. Egyéb rendelkezések:

VI.1.) Az utazásközvetítői szerződés alapján az utazásszervező, az utas megbízásából más utazásszervező és szolgáltató árualapját, szolgáltatását is megrendelheti. Ebben az esetben az utazásra a szolgáltatást szervező iroda utazási feltételei érvényesek. Ilyen esetben az utazásszervező a szolgáltatást teljesítő tevékenységéért, magatartásáért csak akkor felel, ha az utas felé a tájékoztatás megfelelő átadásában mulasztás terheli.

VI.2.) Az Utazásszervező az utasok biztonságát szolgáló, jelenleg hatályban lévő 213/1996. (XII.23.) kormányrendelettel előírt vagyoni biztosítékra a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepénél (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 51. T: +36-1/460-1400) kötött biztosítást (kötvényszám: VBB/2015/076), melynek célja az utazásszervező kártérítési felelősségéből adódó esetleges károk megtérítése.

VI.3.) Utasnak, azaz megrendelőnek azt a személyt kell tekinteni, aki a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. A számlát az utas nevére kell kiállítani, ezért a számlán azt a személyt kell megrendelőként feltüntetni, aki az utazáson részt vesz. Amennyiben nem saját nevére kéri (pl. céges számla), a szolgáltatás árára a mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) kell felszámítani, amit a céges megrendelő visszaigényelhet. Ha végfelhasználói nyilatkozatban cégként nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást végfelhasználóként (azaz nem továbbértékesítésre) vásárolja, akkor a számla értékét nem kell ÁFÁ-val növelni. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan természetes és jogi személynek, aki utazásszervező szolgáltatásait igénybe veszi, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem adóalanyként (Utasként) vagy adóalanyként, de saját nevére és javára (Utasként) vagy adóalanyként, de más nevére (nem Utasként) köti a szerződést. A nyilatkozat irodánknál vagy partnerirodáinkban, a foglalás helyén tehető.

VI.4.) Az utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, kizárólagos illetékességének.

 

Alulírottak jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Utas jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglaltakat magára, valamint az utassal együtt utazókra egyaránt kötelezően elfogadja. Utas jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az utazási szerződés tartós adathordozón történő átadását nem igényli, egyben ezen szerződés és mellékletei egy-egy eredeti példányának átvételét elismeri.

 

Az utas kijelenti, hogy nem tart igényt a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetőre. Az utazásszervező erre tekintettel nem köteles gondoskodni ilyen idegenvezetői kíséretről.

Amennyiben az utas más személy részére is megrendel szolgáltatást, aláírásával utastársa(i) nevében is nyilatkozik és szerződést köt. Utas kijelenti, hogy az útra vonatkozó utazási feltételeket (tájékoztató programfüzet, szórólap) átvette és elfogadja. Utas nyilatkozik továbbá, hogy a szolgáltatást (a kívánt rész aláhúzandó):

-           nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, ·

-           adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

-           adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.